เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แผนการเก็บขยะมูลฝอย อบต. หนองภัยศูนย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (09 พฤศจิกายน 2561) 4
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (31 พฤษภาคม 2561) 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านคำบอน เชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอน ห (15 พฤษภาคม 2561) 11
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (03 พฤษภาคม 2561) 2
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่5 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561) 3
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่4 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561) 2
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านห้วยบง หมู่ที่3 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561) 2
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่2 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561) 3

ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด พาราเคปซีลชนิดที่ ๓ เส้นทางบ้านคำบอน หมู่ที่ (13 พฤศจิกายน 2561) 11
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete เส้นทางบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 ถึงบ้านนาลาดค () 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มไก่ ถึง บ้านสารวัตรมานะ บ้านหนอง กุงพัฒนา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพ () 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มใต้ ถึงวัดป่าดอนยานาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบ () 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางบุญถม ถึง บ้านนายอ๊อด บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ชัย () 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาภายในหมู่บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหน () 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาภายในหมู่บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบ () 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านคำบอน เชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ () 2

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม
การประชุมประชาคมตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 พ.ศ.2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล (5 ภาพ)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ (7 ภาพ)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ประจำปี 2561 รุ่นที่1 ในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561 โดยงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต. (6 ภาพ)

โครงการอบรมคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 (8 ภาพ)


วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(28 มิถุนายน 2558)


หนังสือราชการกรม