ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาภายในหมู่บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหน (24 พฤษภาคม 2561) 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาภายในหมู่บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบ (24 พฤษภาคม 2561) 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านคำบอน เชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ (15 พฤษภาคม 2561) 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านคำบอน เชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอน ห (15 พฤษภาคม 2561) 11
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในวัดสามัคคีศรีสาคร บ้านดอนน้อย หมุู่ที่ 5 (20 มิถุนายน 2560) 13
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concret เส้นทางบ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2- บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 (29 พฤศจิกายน 2559) 12
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concret เส้นทางบ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2- บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 (29 พฤศจิกายน 2559) 16
สอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concret ภายในหมู่บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 9 (03 พฤศจิกายน 2559) 9

ดูทั้งหมด

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (31 พฤษภาคม 2561) 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านคำบอน เชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอน ห (15 พฤษภาคม 2561) 15
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (03 พฤษภาคม 2561) 6
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่5 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561) 2
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่4 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561) 3
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านห้วยบง หมู่ที่3 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561) 13
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่2 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561) 4
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านคึมชาด หมู่ที่1 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561) 7

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม
การออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 15หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ (4 ภาพ)

โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันนี่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้อยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้แสดงออกถึงความเคารพรัก และความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว (7 ภาพ)

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.หนองภัยศูนย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โดยหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณหมอธริดา วิเศษเสาร์ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ๓ ราย ดังนี้ ๑)ยายทอง ถาวงศ์กลาง อายุ ๖๘ ปี บ้านเลขที่ ๖๔ ม.๓ บ้านดอนยางนาง ๒)นางสุนทร โคตรอ่อน อายุ ๗๙ ปี บ้านเลขที่ ๙๐ ม.๑ บ้านหนองภัยศูนย์ ๓)นายอุเทน ชาญธรรม อายุ ๓๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๐ ม.๒ บ้านนาลาดควาย (13 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้ออกพาคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างออกตรวจรับงานโครงการต่างๆภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เช่น โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ ๑ ,บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ ๙ , บ้านหว้าทอง หมู่ที่ ๑๐ , บ้านคึมชาด หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ ๒ , บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ (20 ภาพ)


วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(28 มิถุนายน 2558)


หนังสือราชการกรม
ผู้บริหาร อบต.หนองภัยศูนย์

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหาร อบต.หนองภัยศูนย์
ฝ่ายสภา อบต.หนองภัยศูนย์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พยากรณ์อากาศ