ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในวัดสามัคคีศรีสาคร บ้านดอนน้อย หมุู่ที่ 5 (20 มิถุนายน 2560) 10
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concret เส้นทางบ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2- บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 (29 พฤศจิกายน 2559) 6
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concret เส้นทางบ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2- บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 (29 พฤศจิกายน 2559) 12
สอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concret ภายในหมู่บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 9 (03 พฤศจิกายน 2559) 6
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านคำบอลเชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอล หมู่ที่ 8 (07 กันยายน 2559) 2
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (4 กันยายน 2558) 40

ดูทั้งหมด

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete จากทางเข้าถึงที่ทำการ อบต.หนองภัยศูนย์ ตำบลหนองภัยศูนย์ โดยวิธีประกวดราค (22 กุมภาพันธ์ 2561) 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete จากทางเข้า ถึงที่ทำการองค์กา (22 กุมภาพันธ์ 2561) 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลาโครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete จากบ้านนายผาย ถึง บ้ (22 มกราคม 2561) 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 (08 มกราคม 2561) 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางจากบ้านนายบด โมลา ถึง ฟาร์มหมู บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 (08 มกราคม 2561) 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยฟาร์มไก่ ถึง บ้านสารวัตรมานะ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 (08 มกราคม 2561) 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านนางบุญถม ถึง บ้านนายอ๊อด บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 (08 มกราคม 2561) 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางจากหน้าบ้านนายทองพูล วงษ์ละคร ถึง สระน้ำโสกคอม บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลห (08 มกราคม 2561) 3

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.หนองภัยศูนย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โดยหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณหมอธริดา วิเศษเสาร์ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ๓ ราย ดังนี้ ๑)ยายทอง ถาวงศ์กลาง อายุ ๖๘ ปี บ้านเลขที่ ๖๔ ม.๓ บ้านดอนยางนาง ๒)นางสุนทร โคตรอ่อน อายุ ๗๙ ปี บ้านเลขที่ ๙๐ ม.๑ บ้านหนองภัยศูนย์ ๓)นายอุเทน ชาญธรรม อายุ ๓๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๐ ม.๒ บ้านนาลาดควาย (13 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้ออกพาคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างออกตรวจรับงานโครงการต่างๆภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เช่น โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ ๑ ,บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ ๙ , บ้านหว้าทอง หมู่ที่ ๑๐ , บ้านคึมชาด หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ ๒ , บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ (20 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ ๒ บ้านนาลาดควาย, บ้านดอนน้อย ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (7 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ งานเทคอนกรีตร่องระบายน้ำและบ่อพัก โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยบ้านพ่อปลา (9 ภาพ)


วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(28 มิถุนายน 2558)


หนังสือราชการกรม
ผู้บริหาร อบต.หนองภัยศูนย์

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหาร อบต.หนองภัยศูนย์
ฝ่ายสภา อบต.หนองภัยศูนย์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พยากรณ์อากาศ