ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในวัดสามัคคีศรีสาคร บ้านดอนน้อย หมุู่ที่ 5 (20 มิถุนายน 2560) 8
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concret เส้นทางบ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2- บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 (29 พฤศจิกายน 2559) 4
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concret เส้นทางบ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2- บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 (29 พฤศจิกายน 2559) 5
สอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concret ภายในหมู่บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 9 (03 พฤศจิกายน 2559) 5
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านคำบอลเชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอล หมู่ที่ 8 (07 กันยายน 2559) 1
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (4 กันยายน 2558) 32

ดูทั้งหมด

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งติดตั้งป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อันมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี พ (10 พฤศจิกายน 2560) 2
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้ (10 พฤศจิกายน 2560) 4
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ให้ผู้ประเมินซึ่งมีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อันมีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือ (10 พฤศจิกายน 2560) 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (24 ตุลาคม 2560) 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยปลัดอามล ถึง นายายคูณ บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5 (11 สิงหาคม 2560) 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยแม่เสนาะ บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1 (11 สิงหาคม 2560) 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การขายทอดตลาดหอถังประปาบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4 (27 เมษายน 2560) 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การขายทอดตลาดหอถังประปาบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4 (20 มีนาคม 2560) 6

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.หนองภัยศูนย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โดยหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณหมอธริดา วิเศษเสาร์ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ๓ ราย ดังนี้ ๑)ยายทอง ถาวงศ์กลาง อายุ ๖๘ ปี บ้านเลขที่ ๖๔ ม.๓ บ้านดอนยางนาง ๒)นางสุนทร โคตรอ่อน อายุ ๗๙ ปี บ้านเลขที่ ๙๐ ม.๑ บ้านหนองภัยศูนย์ ๓)นายอุเทน ชาญธรรม อายุ ๓๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๐ ม.๒ บ้านนาลาดควาย (13 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้ออกพาคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างออกตรวจรับงานโครงการต่างๆภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เช่น โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ ๑ ,บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ ๙ , บ้านหว้าทอง หมู่ที่ ๑๐ , บ้านคึมชาด หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ ๒ , บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ (20 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ ๒ บ้านนาลาดควาย, บ้านดอนน้อย ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (7 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ งานเทคอนกรีตร่องระบายน้ำและบ่อพัก โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยบ้านพ่อปลา (9 ภาพ)


วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(28 มิถุนายน 2558)


หนังสือราชการกรม
ผู้บริหาร อบต.หนองภัยศูนย์

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหาร อบต.หนองภัยศูนย์
ฝ่ายสภา อบต.หนองภัยศูนย์
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พยากรณ์อากาศ