เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ลักษณะที่ตั้ง
ที่ตั้ง ตำบลหนองภัยศูนย์ อยู่ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ 9 กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 9 บ้านหนองภัยศูนย์ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับ ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับ เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ชัยและตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ตั้ง ตำบลโพธิ์ชัย อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 7 กิโลเมตร มีจำนวน 5 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับตำบลกุดจิก,ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับตำบลหนองบัว,ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับตำบลหนองสวรรค์,ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เนื้อที่
ตำบลหนองภัยศูนย์มีเนื้อที่ประมาณ 35,406 ไร่ 1 งาน ตำบลโพธิ์ชัยมีเนื้อที่ทั้งหมด 19,281 ไร่ 1 งาน รวมทั้งสิ้นมีพื้นที่ประมาณ 54,687 ไร่ 2 งาน หรือ 87.50 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นที่ราบสูงค่อนข้างสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์ชัย เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร
จำนวนประชากรพื้นที่ ตำบลนองภัยศูนย์
จำนวนครัวเรือนของตำบลหนองภัยศูนย์ 2,231 ครัวเรือน
จำนวนประชากรชาย 3,495 คน
จำนวนประชากรหญิง 3,455 คน
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตำบลหนองภัยศูนย์, ตำบลโพธิ์ชัย
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 การประกอบอาชีพ
• อาชีพการเกษตร 80%
• อาชีพรับจ้าง 10%
• อาชีพค้าขาย 5%
• รับราชการ 5%
 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
• ธนาคาร - แห่ง
• โรงแรม - แห่ง
• ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 1 แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
• โรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง
• โรงสี 15 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 12 แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย 3 แห่ง

 สภาพทางสังคม
 การศึกษา ตำบลหนองภัยศูนย์, ตำบลโพธิ์ชัย
• โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 3 แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
• โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
• โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง
• ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 5 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 4 แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
• ศูนย์พัฒนาอาชีพ 4 แห่ง
• ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 15 แห่ง
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลโพธิ์ชัย นับถือศาสนาพุทธ
• วัด/สำนักสงฆ์ 22 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 15 แห่ง ตำบลโพธิ์ชัย 8 แห่ง
• ศาลเจ้า - แห่ง
• โบสถ์ - แห่ง
• มัสยิด - แห่ง
 การสาธารณสุข
• มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง คือ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยลึก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนยานาง
ไว้ให้บริการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั่วไป นอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งสองแห่งยังให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การกำจัดลูกน้ำยุงลาย การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ฯลฯ ซึ่งประชากรในตำบลมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
• สถานีตำรวจ - แห่ง
• สถานีดับเพลิง - แห่ง
2.1.7 การบริการพื้นฐาน
 การคมนาคม
ตำบลหนองภัยศูนย์ มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลและเชื่อมต่อกับตำบลข้างเคียง มีจำนวน 24 สาย คือ
1. ถนนลาดยาง สายบ้านสว่างพัฒนา – สำนักงานขนส่งทางบก
2. ถนนลูกรัง สายบ้านสว่างพัฒนา – บ้านคึมชาด
3. ถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงพัฒนา – ตำบลหนองสวรรค์
4. ถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงพัฒนา – บ้านสว่างพัฒนา
5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสงเปลือย – บ้านสว่างพัฒนา
6. ถนนลูกรัง สายบ้านคึมชาด – บ้านห้วยบง
7. ถนนลูกรัง สายบ้านห้วยบง – บ้านคำบอน
8. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
9. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน – บ้านโนนหวาย
10. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – บ้านโนนอุดม
11. ถนนลูกรัง สายล้านคำบอน – บ้านดอนยานาง
12. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – เรือนจำกลางจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ถนนลูกรัง สายบ้านโนนหวาย – ตำบลกุดจิก
14. ถนนลูกรัง สายบ้านโนนดู่ – บ้านนาลาดควาย
15. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนดู่ – บ้านดอนยานาง
16. ถนนลูกรัง สายบ้านดอนยานาง – บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
17. ถนนลาดยาง สายบ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1 - บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
18. ถนนลูกรัง สายบ้านนาลาดควาย – บ้านดอนส้มโฮง
19. ถนนลูกรัง สายบ้านนาลาดควาย – บ้านดอนน้อย
20. ถนนลูกรัง สายบ้านดอนน้อย – บ้านดอนส้มโฮง
21. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนน้อย – บ้านโนนสงเปลือย
22. ถนนลูกรัง สายบ้านหว้าทอง – นาลาดควาย
23. ถนนลูกรัง สายบ้านหว้าทอง – บ้านดอนน้อย
24. ถนนลาดยาง สายบ้านดอนส้มโฮง – เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
 การโทรคมนาคม
• ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
• สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 1 แห่ง (ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)
• โทรศัพท์สาธารณะ 12 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 8 แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย 4 แห่ง
 การไฟฟ้า
ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลโพธิ์ชัย มีไฟฟ้าใช้แล้วครบทุกหมู่บ้าน ยกเว้นพื้นที่ทางการเกษตรบางแห่งยังไม่มีไฟฟ้าขยายไปถึง
• ตำบลหนองภัยศูนย์ 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 10
• ตำบลโพธิ์ชัย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 5
 แหล่งน้ำธรรมชาติ
ตำบลหนองภัยศูนย์
• ลำน้ำ ลำห้วย 2 แห่ง
• บึง หนองและอื่น ๆ 5 แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย
• ลำห้วยเล็ก 3 แห่ง
• ลำห้วยขนาดใหญ่ 1 แห่ง
• หนอง, ฝาย 2 แห่ง
• สระน้ำ 5 แห่ง
• หนองน้ำสาธารณะ 2 แห่ง

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ตำบลหนองภัยศูนย์
• ฝาย 7 แห่ง
• บ่อน้ำตื่น 1 แห่ง
• บ่อบาดาล 58 แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย
• บ่อน้ำตื้น 5 แห่ง
• บ่อน้ำบาดาลโยก 12 แห่ง
• ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง
• ฝายน้ำล้น 3 แห่ง
• บ่อบาดาล 14 แห่ง
2.2 ศักยภาพในตำบล
2.2.1 การบริหาร
ตำบลหนองภัยศูนย์ยกฐานะจากสภาตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2540 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
2.2.2 โครงสร้างและอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบแบ่งได้ 2 ส่วน คือ
1) ฝ่ายสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ทำหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 30 คน (หมู่บ้านละ 2 คน) อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน

(เมื่อ: )