เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(นางกรรนิการ์ จิตเจริญ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร :
(นางกนกกาญจน์ เปดี)
ครู
โทร :
(นางสุนีภรณ์ ชิดปลัด)
ครู
โทร :
(นางสาวประนอม ยะรี)
ครู
โทร :
(นางลัดดาวัลย์ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร :
(นางวาสนา ทาระขะจัด)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร :
(นางเกียรติสุดา มุงคุณ)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร :
(นางมุกดา อ่อนบุญมา)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร :
(นางสาวศรัญญา ศรีพันธบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร :
(นายเกรียงไกร บุญสมัคร)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร :