เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
กองคลัง

(นางณัฐวิภา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร :
(นางซ่อนกลิ่น รัตนเวฬุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
โทร :
(นางสาวดวงใจ สุวรรณบุตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร :
(นายสมคิด พันธ์วิชัย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร :
(นางเยาวมาล อินถา)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร :
(นางสาวกนกวรรณ อุทาทิพย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร :
(นางสาวสุพรรษา ลีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร :
(นางยุวรี มุขอาษา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร :
(นางสาววชิรญาณ์ ผาดำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร :
(นายจักรี ศรีรัตนกุล)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
โทร :