เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
ฝ่ายสภา อบต.หนองภัยศูนย์

(นายณัฐวุฒิ นนท์มุติ)
ประธานสภา อบต.
โทร : 087-2172748
(นางจำปา ไชยคำแดง)
รองประธานสภา อบต.
โทร : 081-8735932
(นางสาวปิยฉัตร หอมลม)
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 090-0279025
(นายสมัคร เครือลี)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1
โทร : 085-6489061
(นายรังสิทธิ์ ทำสีทา)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1
โทร : 086-0441302
(นายกรุงศรี จันพรมมี)
ส.อบต. บ้านนาลาดควาย หมู่ 2
โทร : 085-7395938
(นายประยุทธ คาระบุตร)
ส.อบต.บ้านนาลาดควาย หมู่ 2
โทร : 084-7906475
(นายวิเชียร ประกอบคำ)
ส.อบต.บ้านดอนยานาง หมู่ 3
โทร : 087-8599429
(นายละมุด ศรีจันทะ)
ส.อบต.บ้านดอนส้มโฮง หมู่ 4
โทร : 089-6235990
(นายสุทธิพร กุญชร)
ส.อบต.บ้านดอนน้อย หมู่ 5
โทร : 082-8534363
(นายสุรพล อินทองสุข)
ส.อบต.บ้านดอนน้อย หมู่ 5
โทร : 085-4588519
(นายจำปี ศรีเมือง)
ส.อบต.บ้านโนนดู่ หมู่ 6
โทร : 087-8173416
(นายสมาน หนันตะ)
ส.อบต.บ้านโนนหวาย หมู่ 7
โทร : 082-1204227
(นายหนูค้าย คำพระไมย์)
ส.อบต.บ้านโนนหวาย หมู่ 7
โทร : 087-2137165
(นายสอน พรมโคตร)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
โทร : 086-2403393
(นายสฤทธิ์ เกตุไร)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
โทร : 082-8720273
(นายบุญเพ็ง วงษ์เพ็ญ)
ส.อบต.บ้านหว้าทอง หมู่ 10
โทร : 088-3383718
(นายลา พุฒทอง)
ส.อบต.บ้านหว้าทอง หมู่ 10
โทร : 082-7368013
(นายธนา น้อยแดง)
ส.อบต.บ้านคึมชาด หมู่ 1
โทร : 085-7521348
(นายดุสิทธิ์ นามวงศ์)
ส.อบต.บ้านคึมชาด หมู่ 1
โทร : 089-5713891
(นายประพันธ์ ศรีจันทะ)
ส.อบต.บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2
โทร : 089-9425899
(นายสุรสิทธิ์ พรมสิทธิ์)
ส.อบต.บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2
โทร : 090-3351499
(นายณรงค์ นีละพันธ์)
ส.อบต.บ้านห้วยบง หมู่ 3
โทร : 083-3446068
(นายรุ่งนิรันดร์ ทิพยะมาตย์)
ส.อบต.บ้านห้วยบง หมู่ 3
โทร : 083-3443635
(นางสุวิมล นุชิต)
ส.อบต.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 4
โทร : 081-0604476
(นางจินตนา บุญหล้า)
ส.อบต.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 4
โทร : 085-7419040
(นางจิตต์ภัทรา ตาปะบุตร)
ส.อบต.บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ 5
โทร : 087-9525246