เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
สำนักงานปลัด

(นางสาวภาธินี วรวัฒน์ )
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร :
(นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง)
นิติกรชำนาญการ
โทร :
(นางมลิวรรณ พานทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร :
(นางสาวพิมพ์พรรณ สุทิพันธ์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร :
(นางสาวปัทมา จันทร์พรม)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร :
(นางสาวยุภาพร สอนพันระ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร :
(จ.ส.อ.อลงกรณ์ แสนสวาท)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร :
(นายแทนไท นามเส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร :
(นางสาวรุจาภา จันทสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร :
(นางสาวเอมมิกา ผดุงศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร :
(นางสาวลลิตา มุงคุณ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร :
(นางสาวนิภาภรณ์ ยอดจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร :
(นางสาวชุลีพร จ่าหล้า)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร :
(นายประยูร คณาศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร :
(นายสมัคร์ ชารี)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร :
(นายบุญรอง ดวงมาลา)
คนขับรถยนต์
โทร :
(นายพงษ์สันต์ สุทธิอาจ)
คนขับรถยนต์
โทร :
(นายปราการ ไชยศึก)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร :
(นางประภาภรณ์ เศรษฐบดี)
คนงานทั่วไป
โทร :
(นางสาวประกายดาว บัวเก่า)
แม่บ้าน
โทร :