เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นางธริดา วิเศษเสาร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร :
(นายจักรพงษ์ วงษ์งาม)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร :
(นางสาวสิริพร เครือลี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
โทร :
(นางสาววิภาวี บุญใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร :
(นายณรงค์ พันหล้า)
คนขับรถยนต์
โทร :