เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โดยสำนักงานปลัด อบต. ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (9 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 (6 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 (7 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก อปพร. ได้รับความรู้ และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในหมู่บ้านของตนเอง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านสาธารณภัยเบื้องต้น (9 ภาพ)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ดำเนินการกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ (12 ภาพ)

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.หนองภัยศูนย์-โพธิ์ชัยเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนยานาง (23 ภาพ)

วันที่ 10 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ (9 ภาพ)

วันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ดำเนินการตามโครงการแผนปฎิบัติการ 60วัน “แยกก่อนทิ้ง” ประจำปีงบประมาณ 2562 (7 ภาพ)

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดหนองบัวลำภูจัดโครงการจิตอาสา (6 ภาพ)

การประชุมประชาคมตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 พ.ศ.2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล (5 ภาพ)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ (7 ภาพ)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ประจำปี 2561 รุ่นที่1 ในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561 โดยงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต. (6 ภาพ)

โครงการอบรมคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 (8 ภาพ)

วันที่๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกตรวจเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นมูลไก่ฟาร์มกาดา ณ บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย (3 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ“จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ” วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่ต้นน้ำลำธาร ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ และปลูกฝังจิตสำนึก สร้างการเรียนรู้ให้ราษฎรในท้องถิ่น และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕พรรษา ในปี ๒๕๖๑ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกคึมสร้างนก หมู่ที่ ๖ บ้านโนนดู่ ตำบลหนองภัยศูนย์ (4 ภาพ)

การออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 15หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ (4 ภาพ)

โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันนี่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้อยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้แสดงออกถึงความเคารพรัก และความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว (7 ภาพ)

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.หนองภัยศูนย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โดยหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณหมอธริดา วิเศษเสาร์ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ๓ ราย ดังนี้ ๑)ยายทอง ถาวงศ์กลาง อายุ ๖๘ ปี บ้านเลขที่ ๖๔ ม.๓ บ้านดอนยางนาง ๒)นางสุนทร โคตรอ่อน อายุ ๗๙ ปี บ้านเลขที่ ๙๐ ม.๑ บ้านหนองภัยศูนย์ ๓)นายอุเทน ชาญธรรม อายุ ๓๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๐ ม.๒ บ้านนาลาดควาย (13 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้ออกพาคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างออกตรวจรับงานโครงการต่างๆภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เช่น โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ ๑ ,บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ ๙ , บ้านหว้าทอง หมู่ที่ ๑๐ , บ้านคึมชาด หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ ๒ , บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ (20 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ ๒ บ้านนาลาดควาย, บ้านดอนน้อย ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (7 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ งานเทคอนกรีตร่องระบายน้ำและบ่อพัก โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอยบ้านพ่อปลา (9 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ งานลงลูกรังชั้นรองพื้นทางแล้วบดอัดแน่น โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphatic Concrete จากบ้านนาลาดควาย หมู่ที่ ๒ วัดคำไก่แก้ว (6 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายคำหล้า พาอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ออกตรวจเยี่ยมและ ตรวจสอบคุณภาพอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสงเปลือย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองภัยศูนย์และบ้านโนนสงเปลือย (3 ภาพ)

เมื่อวันที่ ๖ และ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายคำหล้า พาอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ พร้อมด้วยนายอุดม ศรีสะอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูฯย์ และนางธริดา วิเศษเสาร์ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านโนนหวาย โดยการออกพ่นหมอกควัน และสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย (7 ภาพ)

อบต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู จัดโครงการเปิดฝ่ายบ้านหว้าทอง (28 ภาพ)

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯ อบต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเครพธงชาติก่อนปฏิบัติราชการในช่วงเช้า (5 ภาพ)

อบต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู จัดโครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (14 ภาพ)

อบต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติด ปี ๒๕๕๘ (6 ภาพ)

อบต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗ (7 ภาพ)

29 กิจกรรม : 1 หน้า :