place ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 134
เมื่อวาน 423
เดือนนี้ 5,799
เดือนที่แล้ว 8,507
ทั้งหมด 33,225

account_box ฝ่ายบริหาร
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายทองสุข พลศักดิ์ขวา)
รองนายก อบต. หนองภัยศูนย์
(นายทองสุข พลศักดิ์ขวา)
รองนายก อบต. หนองภัยศูนย์
(นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู)
รองนายก อบต.หนองภัยศูนย์
(นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู)
รองนายก อบต.หนองภัยศูนย์
(นายธีระวัฒน์ ธนศรีพนิชชัย)
เลขานุการนายก อบต.
(นายธีระวัฒน์ ธนศรีพนิชชัย)
เลขานุการนายก อบต.
account_box ฝ่ายสภา
(นายณัฐวุฒิ นนท์มุติ)
ประธานสภา อบต.
โทร : 087-2172748
(นายณัฐวุฒิ นนท์มุติ)
ประธานสภา อบต.
โทร : 087-2172748
(นางจำปา ไชยคำแดง)
รองประธานสภา อบต.
โทร : 081-8735932
(นางจำปา ไชยคำแดง)
รองประธานสภา อบต.
โทร : 081-8735932
(นางสาวปิยฉัตร หอมลม)
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 090-0279025
(นางสาวปิยฉัตร หอมลม)
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 090-0279025
(นายสมัคร เครือลี)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1
โทร : 085-6489061
(นายสมัคร เครือลี)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1
โทร : 085-6489061
(นายรังสิทธิ์ ทำสีทา)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1
โทร : 086-0441302
(นายรังสิทธิ์ ทำสีทา)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1
โทร : 086-0441302
(นายกรุงศรี จันพรมมี)
ส.อบต. บ้านนาลาดควาย หมู่ 2
โทร : 085-7395938
(นายกรุงศรี จันพรมมี)
ส.อบต. บ้านนาลาดควาย หมู่ 2
โทร : 085-7395938
(นายประยุทธ คาระบุตร)
ส.อบต.บ้านนาลาดควาย หมู่ 2
โทร : 084-7906475
(นายประยุทธ คาระบุตร)
ส.อบต.บ้านนาลาดควาย หมู่ 2
โทร : 084-7906475
(นายวิเชียร ประกอบคำ)
ส.อบต.บ้านดอนยานาง หมู่ 3
โทร : 087-8599429
(นายวิเชียร ประกอบคำ)
ส.อบต.บ้านดอนยานาง หมู่ 3
โทร : 087-8599429
(นายละมุด ศรีจันทะ)
ส.อบต.บ้านดอนส้มโฮง หมู่ 4
โทร : 089-6235990
(นายละมุด ศรีจันทะ)
ส.อบต.บ้านดอนส้มโฮง หมู่ 4
โทร : 089-6235990
(นายสุทธิพร กุญชร)
ส.อบต.บ้านดอนน้อย หมู่ 5
โทร : 082-8534363
(นายสุทธิพร กุญชร)
ส.อบต.บ้านดอนน้อย หมู่ 5
โทร : 082-8534363
(นายสุรพล อินทองสุข)
ส.อบต.บ้านดอนน้อย หมู่ 5
โทร : 085-4588519
(นายสุรพล อินทองสุข)
ส.อบต.บ้านดอนน้อย หมู่ 5
โทร : 085-4588519
(นายจำปี ศรีเมือง)
ส.อบต.บ้านโนนดู่ หมู่ 6
โทร : 087-8173416
(นายจำปี ศรีเมือง)
ส.อบต.บ้านโนนดู่ หมู่ 6
โทร : 087-8173416
(นายสมาน หนันตะ)
ส.อบต.บ้านโนนหวาย หมู่ 7
โทร : 082-1204227
(นายสมาน หนันตะ)
ส.อบต.บ้านโนนหวาย หมู่ 7
โทร : 082-1204227
(นายหนูค้าย คำพระไมย์)
ส.อบต.บ้านโนนหวาย หมู่ 7
โทร : 087-2137165
(นายหนูค้าย คำพระไมย์)
ส.อบต.บ้านโนนหวาย หมู่ 7
โทร : 087-2137165
(นายสอน พรมโคตร)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
โทร : 086-2403393
(นายสอน พรมโคตร)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
โทร : 086-2403393
(นายสฤทธิ์ เกตุไร)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
โทร : 082-8720273
(นายสฤทธิ์ เกตุไร)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
โทร : 082-8720273
(นายบุญเพ็ง วงษ์เพ็ญ)
ส.อบต.บ้านหว้าทอง หมู่ 10
โทร : 088-3383718
(นายบุญเพ็ง วงษ์เพ็ญ)
ส.อบต.บ้านหว้าทอง หมู่ 10
โทร : 088-3383718
(นายลา พุฒทอง)
ส.อบต.บ้านหว้าทอง หมู่ 10
โทร : 082-7368013
(นายลา พุฒทอง)
ส.อบต.บ้านหว้าทอง หมู่ 10
โทร : 082-7368013
(นายธนา น้อยแดง)
ส.อบต.บ้านคึมชาด หมู่ 1
โทร : 085-7521348
(นายธนา น้อยแดง)
ส.อบต.บ้านคึมชาด หมู่ 1
โทร : 085-7521348
(นายดุสิทธิ์ นามวงศ์)
ส.อบต.บ้านคึมชาด หมู่ 1
โทร : 089-5713891
(นายดุสิทธิ์ นามวงศ์)
ส.อบต.บ้านคึมชาด หมู่ 1
โทร : 089-5713891
(นายประพันธ์ ศรีจันทะ)
ส.อบต.บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2
โทร : 089-9425899
(นายประพันธ์ ศรีจันทะ)
ส.อบต.บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2
โทร : 089-9425899
(นายสุรสิทธิ์ พรมสิทธิ์)
ส.อบต.บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2
โทร : 090-3351499
(นายสุรสิทธิ์ พรมสิทธิ์)
ส.อบต.บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2
โทร : 090-3351499
(นายณรงค์ นีละพันธ์)
ส.อบต.บ้านห้วยบง หมู่ 3
โทร : 083-3446068
(นายณรงค์ นีละพันธ์)
ส.อบต.บ้านห้วยบง หมู่ 3
โทร : 083-3446068
(นายรุ่งนิรันดร์ ทิพยะมาตย์)
ส.อบต.บ้านห้วยบง หมู่ 3
โทร : 083-3443635
(นายรุ่งนิรันดร์ ทิพยะมาตย์)
ส.อบต.บ้านห้วยบง หมู่ 3
โทร : 083-3443635
(นางสุวิมล นุชิต)
ส.อบต.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 4
โทร : 081-0604476
(นางสุวิมล นุชิต)
ส.อบต.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 4
โทร : 081-0604476
(นางจินตนา บุญหล้า)
ส.อบต.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 4
โทร : 085-7419040
(นางจินตนา บุญหล้า)
ส.อบต.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 4
โทร : 085-7419040
(นางจิตต์ภัทรา ตาปะบุตร)
ส.อบต.บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ 5
โทร : 087-9525246
(นางจิตต์ภัทรา ตาปะบุตร)
ส.อบต.บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ 5
โทร : 087-9525246
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวประภาพรรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
(นางสาวประภาพรรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสนุภา พุทธามา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสนุภา พุทธามา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
account_box สำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง)
นิติกรชำนาญการ
(นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง)
นิติกรชำนาญการ
(นางมลิวรรณ พานทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางมลิวรรณ พานทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางสาวยุภาพร สอนพันระ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นางสาวยุภาพร สอนพันระ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(จ.ส.อ.อลงกรณ์ แสนสวาท)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(จ.ส.อ.อลงกรณ์ แสนสวาท)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายแทนไท นามเส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายแทนไท นามเส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นาย พิชิตชัย เพรงมา
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นาย พิชิตชัย เพรงมา
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
(นางสาวรุจาภา จันทสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวรุจาภา จันทสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเอมมิกา ผดุงศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวเอมมิกา ผดุงศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวลลิตา มุงคุณ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวลลิตา มุงคุณ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนิภาภรณ์ ยอดจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นางสาวนิภาภรณ์ ยอดจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นางสาวชุลีพร จ่าหล้า)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นางสาวชุลีพร จ่าหล้า)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นายประยูร คณาศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายประยูร คณาศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายบุญรอง ดวงมาลา)
คนขับรถยนต์
(นายบุญรอง ดวงมาลา)
คนขับรถยนต์
(นายพงษ์สันต์ สุทธิอาจ)
คนขับรถยนต์
(นายพงษ์สันต์ สุทธิอาจ)
คนขับรถยนต์
(นายปราการ ไชยศึก)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายปราการ ไชยศึก)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสิทธิวัช ภานุวงศ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร : 0925030789
นายสิทธิวัช ภานุวงศ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร : 0925030789
นายภัทร รักถิ่นบ้านเกิด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายภัทร รักถิ่นบ้านเกิด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางประภาภรณ์ เศรษฐบดี)
คนงานทั่วไป
(นางประภาภรณ์ เศรษฐบดี)
คนงานทั่วไป
(นางสาวประกายดาว บัวเก่า)
แม่บ้าน
(นางสาวประกายดาว บัวเก่า)
แม่บ้าน
นายวสันต์ ศรีพุทธา
คนสวน
นายวสันต์ ศรีพุทธา
คนสวน
account_box กองคลัง
(นางสนุภา พุทธามา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสนุภา พุทธามา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางซ่อนกลิ่น รัตนเวฬุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางซ่อนกลิ่น รัตนเวฬุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพิกุลทอง นนตะบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นางพิกุลทอง นนตะบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
(นางสาวดวงใจ สุวรรณบุตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางสาวดวงใจ สุวรรณบุตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางเยาวมาล อินถา)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางเยาวมาล อินถา)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวกนกวรรณ อุทาทิพย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวกนกวรรณ อุทาทิพย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวสุพรรษา ลีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวสุพรรษา ลีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาววชิรญาณ์ ผาดำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาววชิรญาณ์ ผาดำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นายจักรี ศรีรัตนกุล)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นายจักรี ศรีรัตนกุล)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวพรทิพย์ ถาวงษ์กลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพรทิพย์ ถาวงษ์กลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นายชัยวัฒน์ นนท์มุติ)
คนงานทั่วไป
(นายชัยวัฒน์ นนท์มุติ)
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายจงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายจงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายภาสกรณ์ ขุนแก้ว)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายภาสกรณ์ ขุนแก้ว)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายเพชร ชินนะ)
คนงานทั่วไป
(นายเพชร ชินนะ)
คนงานทั่วไป
(นางสาววราภรณ์ คำคลี่)
คนงานทั่วไป
(นางสาววราภรณ์ คำคลี่)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชราภา สิมดี)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชราภา สิมดี)
คนงานทั่วไป
นายพงศ์ธนา จันทร์ปุ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพงศ์ธนา จันทร์ปุ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศตนารถ สีหาบง
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นายศตนารถ สีหาบง
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวสุนิสา โคตรนายูง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวสุนิสา โคตรนายูง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาววิภาวี บุญใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาววิภาวี บุญใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอรุณ พิมโม้)
คนขับรถยนต์
(นายอรุณ พิมโม้)
คนขับรถยนต์
(นายสุรสิทธิ์ ศรีกงเหนือ)
คนงานทั่วไป
(นายสุรสิทธิ์ ศรีกงเหนือ)
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
(นางกรรนิการ์ จิตเจริญ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางกรรนิการ์ จิตเจริญ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางกนกกาญจน์ เปดี)
ครู
(นางกนกกาญจน์ เปดี)
ครู
(นางสุนีภรณ์ ชิดปลัด)
ครู
(นางสุนีภรณ์ ชิดปลัด)
ครู
(นางสาวประนอม ยะรี)
ครู
(นางสาวประนอม ยะรี)
ครู
(นางลัดดาวัลย์ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางลัดดาวัลย์ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวาสนา ทาระขะจัด)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวาสนา ทาระขะจัด)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางเกียรติสุดา มุงคุณ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางเกียรติสุดา มุงคุณ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางมุกดา อ่อนบุญมา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางมุกดา อ่อนบุญมา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศรัญญา ศรีพันธบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวศรัญญา ศรีพันธบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายเกรียงไกร บุญสมัคร)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายเกรียงไกร บุญสมัคร)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
account_box กองช่าง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายจงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายจงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายภาสกรณ์ ขุนแก้ว)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายภาสกรณ์ ขุนแก้ว)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายเพชร ชินนะ)
คนงานทั่วไป
(นายเพชร ชินนะ)
คนงานทั่วไป
(นางสาววราภรณ์ คำคลี่)
คนงานทั่วไป
(นางสาววราภรณ์ คำคลี่)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชราภา สิมดี)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชราภา สิมดี)
คนงานทั่วไป
นายพงศ์ธนา จันทร์ปุ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพงศ์ธนา จันทร์ปุ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์ 
โทร : 098-2109188