องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box ฝ่ายบริหาร
นายอาคม ผดุงศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
นายทองสุข พลศักดิ์ขวา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 0862380550
นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 0910610628
นายธีระวัฒน์ ธนศรีพนิชชัย
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 0812619778
account_box ฝ่ายสภา
นายณัฐวุฒิ นนท์มุติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 087-2172748
นายมิตร จันพรมมี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 087-2383287
นางสาวประภาพรรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
นายรังสิทธิ์ ทำสีทา
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านหนองภัยศูนย์
โทร : 097-9741226
นายศักดิ์สิทธิ์ ธรรมคุณ
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านดอนยานาง
โทร : 084-4308024
นายประเสริฐ ชัยศรี
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านดอนน้อย
โทร : 081-1834800
นายทองสุข วงษ์ยา
ส.อบต.หมู่ที่6 บ้านโนนดู่
โทร : 083-8918060
นายประภาส แก้วอาจ
ส.อบต.หมู่ที่7 บ้านโนนหวาย
โทร : 082-1234543
นายมิตร นุชิต
ส.อบต.หมู่ที่8 บ้านคำบอน
โทร : 081-9751251
นายสอน พรมโคตร
ส.อบต.หมู่ที่9 บ้านหนองภัยศูนย์
โทร : 086-2403393
นายลา พุฒทอง
ส.อบต.หมู่ที่10 บ้านหว้าทอง
โทร : 062-8833234
นายวิชัย ปาลา
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านคึมชาด
โทร : 095-3513518
นายประพันธ์ ศรีจันทะ
ส.อบต.หมู่ที่2 บ้านโนนสงเปลือย
โทร : 089-9425899
นายอภิชาติ ธิรา
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านห้วยบง
โทร : 065-6989830
นางจินตนา บุญหล้า
ส.อบต.หมู่ที่4 บ้านสว่างพัฒนา
โทร : 065-6911239
นางจิตต์ภัทรา ตาปะบุตร
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านหนองกุงพัฒนา
โทร : 063-3296464
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวประภาพรรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 085-6835777
(นางสาวสวีนา พันทะบัวศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0120443
นางสุริยา อำพะวา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นางสาวนงนุช แสนกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายทรงชัย ราชภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นางสุกฤตา สุโอษฐ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นางสุริยา อำพะวา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวสุดาภรณ์ สุริยะสิงห์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวพรทิพย์ พลราชม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นายแทนไท นามเส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ส.อ.ณัฐวุฒิ สิมดี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวเอมมิกา ผดุงศิลป์)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวลลิตา มุงคุณ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายจีรศักดิ์ บัวขาว)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวรุจาภา จันทสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวชุลีพร จ่าหล้า)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสิทธิวัช ภานุวงศ์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นายประยูร คณาศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายปราการ ไชยศึก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายบุญรอง ดวงมาลา)
คนขับรถยนต์
(นายพงษ์สันต์ สุทธิอาจ)
คนขับรถยนต์
(นายภัทร รักถิ่นบ้านเกิด)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสาวประกายดาว บัวเก่า)
แม่บ้าน
นายหนาย เทียมแก้ว
คนสวน
(นางสาวศรีนวล อังกาบ)
คนงานทั่วไป
(นายวรวิทย์ ประศาสตร์ศิลป์)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางสาวนงนุช แสนกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ
(นางสาวดวงใจ สุวรรณบุตร)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางเยาวมาล อินถา)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวพรทิพย์ ถาวงษ์กลาง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวสุพรรษา ลีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางประภาภรณ์ เศรษฐบดี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายอรรคกร ชัยลุน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นางสาวอาภาพร พิมพ์โม้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
(นายทรงชัย ราชภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายพงษ์สวัสดิ์ สารีแก้ว)
ผู้ช่วยวิศวกร
(นายโกญจนาท มิสาธรรม)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นางสาวทิพวรรณ พรมโคตร)
คนงานทั่วไป
(นายศุทธวีย์ จันทา)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
(ว่าง)
นายช่างสำรอง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวชุติปภา ปานแก้ว)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(นางสาวสุนิสา โคตรนายูง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(นางสาววิภาวี บุญใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุชาติ เที่ยงกระโทก)
คนขับรถยนต์
(นางสาวสุกานดา นาคำ)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข
account_box กองการศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นางกรรนิการ์ จิตเจริญ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางกนกกาญจน์ เปดี)
ครู
(นางสุนีภรณ์ ชิดปลัด)
ครู
(นางสาวประนอม ยะรี)
ครู
(นางลัดดาวัลย์ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวาสนา ทาระขะจัด)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางเกียรติสุดา มุงคุณ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางมุกดา อดทน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายเกรียงไกร บุญสมัคร)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวศรัญญา ศรีพันธบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสุกฤตา สุโอษฐ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพิมพ์ใจ ประสารศรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวนัฏชรินทร์ การนิจ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธัญลักษณ์ คำกุนา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวทิพวารี จันทะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวน้ำทิพย์ เทานางาม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
นักสังคมสงเคราะห์
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(นางสาวศิริลักษณ์ ทิศเพ็ญ)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์