องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box ฝ่ายบริหาร
นายอาคม ผดุงศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
นายทองสุข พลศักดิ์ขวา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 0862380550
นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 0910610628
นายธีระวัฒน์ ธนศรีพนิชชัย
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 0812619778
account_box ฝ่ายสภา
นายณัฐวุฒิ นนท์มุติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
นายมิตร จันพรมมี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
นางสาวประภาพรรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
นายรังสิทธิ์ ทำสีทา
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านหนองภัยศูนย์
นายศักดิ์สิทธิ์ ธรรมคุณ
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านดอนยานาง
นายประเสริฐ ชัยศรี
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านดอนน้อย
นายทองสุข วงษ์ยา
ส.อบต.หมู่ที่6 บ้านโนนดู่
นายประภาส แก้วอาจ
ส.อบต.หมู่ที่7 บ้านโนนหวาย
นายมิตร นุชิต
ส.อบต.หมู่ที่8 บ้านคำบอน
นายสอน พรมโคตร
ส.อบต.หมู่ที่9 บ้านหนองภัยศูนย์
นายลา พุฒทอง
ส.อบต.หมู่ที่10 บ้านหว้าทอง
นายวิชัย ปาลา
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านคึมชาด
นายประพันธ์ ศรีจันทะ
ส.อบต.หมู่ที่2 บ้านโนนสงเปลือย
นายอภิชาติ ธิรา
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านห้วยบง
นางจินตนา บุญหล้า
ส.อบต.หมู่ที่4 บ้านสว่างพัฒนา
นางจิตต์ภัทรา ตาปะบุตร
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านหนองกุงพัฒนา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวประภาพรรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 085-6835777
(นางสาวสวีนา พันทะบัวศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0120443
นางสุริยา อำพะวา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นางสาวนงนุช แสนกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นางสุริยา อำพะวา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง)
นิติกรชำนาญการ
(นางมลิวรรณ พานทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางสาวสุดาภรณ์ สุริยะสิงห์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายแทนไท นามเส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ.ส.อ.อลงกรณ์ แสนสวาท)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(ส.อ.ณัฐวุฒิ สิมดี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นางสาวรุจาภา จันทสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเอมมิกา ผดุงศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวลลิตา มุงคุณ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายจีรศักดิ์ บัวขาว)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวชุลีพร จ่าหล้า)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นายสิทธิวัช ภานุวงศ์)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นายประยูร คณาศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายปราการ ไชยศึก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายบุญรอง ดวงมาลา)
คนขับรถยนต์
(นายพงษ์สันต์ สุทธิอาจ)
คนขับรถยนต์
(นายภัทร รักถิ่นบ้านเกิด)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสาวประกายดาว บัวเก่า)
แม่บ้าน
นายหนาย เทียมแก้ว
คนสวน
(นางสาวศรีนวล อังกาบ)
คนงานทั่วไป
(นายวรวิทย์ ประศาสตร์ศิลป์)
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางสาวนงนุช แสนกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางซ่อนกลิ่น รัตนเวฬุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ
(นางสาวดวงใจ สุวรรณบุตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางเยาวมาล อินถา)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายสีน้ำเงิน แจ้งเศรษฐี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพรทิพย์ ถาวงษ์กลาง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวสุพรรษา ลีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางประภาภรณ์ เศรษฐบดี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายอรรคกร ชัยลุน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายชัยวัฒน์ นนท์มุติ)
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายทศพล วิชัย)
สถาปนิกปฎิบัติการ
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายโกญจนาท มิสาธรรม)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นางสาวทิพวรรณ พรมโคตร)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวสุนิสา โคตรนายูง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาววิภาวี บุญใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
คนขับรถยนต์
(นายธีรภัทร์ โสภา)
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นางกรรนิการ์ จิตเจริญ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางกนกกาญจน์ เปดี)
ครู
(นางสุนีภรณ์ ชิดปลัด)
ครู
(นางสาวประนอม ยะรี)
ครู
(นางลัดดาวัลย์ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางวาสนา ทาระขะจัด)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางเกียรติสุดา มุงคุณ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางมุกดา อดทน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายเกรียงไกร บุญสมัคร)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวศรัญญา ศรีพันธบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวธัญลักษณ์ คำกุณา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวน้ำทิพย์ เทานางาม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(นางสาวศิริลักษณ์ ทิศเพ็ญ)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์