องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 94
เดือนนี้ 5,431
เดือนที่แล้ว 12,249
ทั้งหมด 57,310

place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ลักษณะที่ตั้ง 
ที่ตั้ง ตำบลหนองภัยศูนย์ อยู่ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ 9 กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 9 บ้านหนองภัยศูนย์ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อกับ  ตำบลกุดจิก  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับ เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ชัยและตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ตั้ง ตำบลโพธิ์ชัย อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 7 กิโลเมตร มีจำนวน 5 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อกับตำบลกุดจิก,ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับตำบลหนองบัว,ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อกับตำบลหนองสวรรค์,ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เนื้อที่ 
ตำบลหนองภัยศูนย์มีเนื้อที่ประมาณ 35,406 ไร่ 1 งาน ตำบลโพธิ์ชัยมีเนื้อที่ทั้งหมด 19,281 ไร่ 1 งาน รวมทั้งสิ้นมีพื้นที่ประมาณ 54,687 ไร่ 2 งาน หรือ 87.50 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ 
ตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นที่ราบสูงค่อนข้างสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์ชัย เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร
จำนวนประชากรพื้นที่ ตำบลนองภัยศูนย์ 
จำนวนครัวเรือนของตำบลหนองภัยศูนย์   2,231  ครัวเรือน
จำนวนประชากรชาย 3,495 คน 
จำนวนประชากรหญิง 3,455 คน
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตำบลหนองภัยศูนย์, ตำบลโพธิ์ชัย
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  การประกอบอาชีพ 
•  อาชีพการเกษตร   80 %
•  อาชีพรับจ้าง   10 %
•  อาชีพค้าขาย   5 %
•รับราชการ 5 %
 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
•  ธนาคาร - แห่ง
•  โรงแรม - แห่ง
•  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ  2 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 1 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
•  โรงงานอุตสาหกรรม   5 แห่ง
•  โรงสี   15 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 12 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 3 แห่ง
  สภาพทางสังคม
  การศึกษา ตำบลหนองภัยศูนย์, ตำบลโพธิ์ชัย
•  โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 3 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
•  โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
•  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1  แห่ง
•  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน   5  แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 4 แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย 1 แห่ง
•  ศูนย์พัฒนาอาชีพ  4  แห่ง
•  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 15  แห่ง
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลโพธิ์ชัย นับถือศาสนาพุทธ
•  วัด/สำนักสงฆ์  22 แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 15 แห่ง ตำบลโพธิ์ชัย 8 แห่ง
•  ศาลเจ้า - แห่ง
•  โบสถ์ - แห่ง
•  มัสยิด - แห่ง
  การสาธารณสุข
•  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง คือ
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยลึก 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนยานาง 
ไว้ให้บริการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั่วไป นอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งสองแห่งยังให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การกำจัดลูกน้ำยุงลาย การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ฯลฯ ซึ่งประชากรในตำบลมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
•  สถานีตำรวจ - แห่ง
•  สถานีดับเพลิง - แห่ง
2.1.7 การบริการพื้นฐาน
  การคมนาคม
ตำบลหนองภัยศูนย์ มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลและเชื่อมต่อกับตำบลข้างเคียง มีจำนวน 24 สาย คือ
1. ถนนลาดยาง  สายบ้านสว่างพัฒนา – สำนักงานขนส่งทางบก
2. ถนนลูกรัง สายบ้านสว่างพัฒนา – บ้านคึมชาด
3. ถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงพัฒนา – ตำบลหนองสวรรค์
4. ถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงพัฒนา – บ้านสว่างพัฒนา
5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสงเปลือย – บ้านสว่างพัฒนา
6. ถนนลูกรัง สายบ้านคึมชาด – บ้านห้วยบง
7. ถนนลูกรัง สายบ้านห้วยบง – บ้านคำบอน
8. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
9. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน – บ้านโนนหวาย
10. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – บ้านโนนอุดม
11. ถนนลูกรัง สายล้านคำบอน – บ้านดอนยานาง
12. ถนนลูกรัง สายบ้านคำบอน – เรือนจำกลางจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ถนนลูกรัง สายบ้านโนนหวาย – ตำบลกุดจิก
14. ถนนลูกรัง สายบ้านโนนดู่ – บ้านนาลาดควาย
15. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนดู่ – บ้านดอนยานาง
16. ถนนลูกรัง สายบ้านดอนยานาง – บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
17. ถนนลาดยาง  สายบ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1 - บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
18. ถนนลูกรัง สายบ้านนาลาดควาย – บ้านดอนส้มโฮง
19. ถนนลูกรัง  สายบ้านนาลาดควาย – บ้านดอนน้อย
20. ถนนลูกรัง  สายบ้านดอนน้อย – บ้านดอนส้มโฮง
21. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านดอนน้อย – บ้านโนนสงเปลือย
22. ถนนลูกรัง  สายบ้านหว้าทอง – นาลาดควาย
23. ถนนลูกรัง  สายบ้านหว้าทอง – บ้านดอนน้อย
24. ถนนลาดยาง สายบ้านดอนส้มโฮง – เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
  การโทรคมนาคม
•  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
•  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 1  แห่ง (ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)
•  โทรศัพท์สาธารณะ 12  แห่ง ตำบลหนองภัยศูนย์ 8 แห่ง 
ตำบลโพธิ์ชัย 4 แห่ง
  การไฟฟ้า
ปัจจุบันพื้นที่ตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลโพธิ์ชัย มีไฟฟ้าใช้แล้วครบทุกหมู่บ้าน ยกเว้นพื้นที่ทางการเกษตรบางแห่งยังไม่มีไฟฟ้าขยายไปถึง
•  ตำบลหนองภัยศูนย์ 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 10 
•  ตำบลโพธิ์ชัย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 5 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
ตำบลหนองภัยศูนย์
•  ลำน้ำ ลำห้วย  2  แห่ง
•  บึง หนองและอื่น ๆ 5  แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย
•  ลำห้วยเล็ก 3  แห่ง
•  ลำห้วยขนาดใหญ่ 1  แห่ง
•  หนอง, ฝาย 2  แห่ง    
•  สระน้ำ  5  แห่ง
•  หนองน้ำสาธารณะ 2 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ตำบลหนองภัยศูนย์
•  ฝาย 7  แห่ง
•  บ่อน้ำตื่น  1  แห่ง
•  บาดาล  58  แห่ง
ตำบลโพธิ์ชัย
•  บ่อน้ำตื้น  5  แห่ง
•  บ่อน้ำบาดลโยก  12  แห่ง
•  ประปาหมู่บ้าน  3  แห่ง
•  ฝายน้ำล้น 3  แห่ง
•  บ่อบาดาล 14  แห่ง
2.2 ศักยภาพในตำบล
2.2.1 การบริหาร 
ตำบลหนองภัยศูนย์ยกฐานะจากสภาตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2540 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
2.2.2 โครงสร้างและอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบแบ่งได้ 2 ส่วน คือ
1) ฝ่ายสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ทำหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 30 คน (หมู่บ้านละ 2 คน) อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน 
 

(เมื่อ: 29 กรกฏาคม 2558) 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188