messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสุกฤตา สุโอษฐ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพิมพ์ใจ ประสารศรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวนัฏชรินทร์ การนิจ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ว่าง)
นักสังคมสงเคราะห์
(ว่าง)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวน้ำทิพย์ เทานางาม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์