place ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 140
เมื่อวาน 429
เดือนนี้ 5,805
เดือนที่แล้ว 8,513
ทั้งหมด 33,231

account_box สำนักปลัด

(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง)
นิติกรชำนาญการ
(นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง)
นิติกรชำนาญการ
(นางมลิวรรณ พานทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางมลิวรรณ พานทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นางสาวยุภาพร สอนพันระ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นางสาวยุภาพร สอนพันระ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(จ.ส.อ.อลงกรณ์ แสนสวาท)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(จ.ส.อ.อลงกรณ์ แสนสวาท)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายแทนไท นามเส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายแทนไท นามเส)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นาย พิชิตชัย เพรงมา
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นาย พิชิตชัย เพรงมา
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
(นางสาวรุจาภา จันทสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวรุจาภา จันทสาร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเอมมิกา ผดุงศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวเอมมิกา ผดุงศิลป์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวลลิตา มุงคุณ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวลลิตา มุงคุณ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนิภาภรณ์ ยอดจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นางสาวนิภาภรณ์ ยอดจันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นางสาวชุลีพร จ่าหล้า)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นางสาวชุลีพร จ่าหล้า)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นายประยูร คณาศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายประยูร คณาศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายบุญรอง ดวงมาลา)
คนขับรถยนต์
(นายบุญรอง ดวงมาลา)
คนขับรถยนต์
(นายพงษ์สันต์ สุทธิอาจ)
คนขับรถยนต์
(นายพงษ์สันต์ สุทธิอาจ)
คนขับรถยนต์
(นายปราการ ไชยศึก)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายปราการ ไชยศึก)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสิทธิวัช ภานุวงศ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร : 0925030789
นายสิทธิวัช ภานุวงศ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร : 0925030789
นายภัทร รักถิ่นบ้านเกิด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายภัทร รักถิ่นบ้านเกิด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางประภาภรณ์ เศรษฐบดี)
คนงานทั่วไป
(นางประภาภรณ์ เศรษฐบดี)
คนงานทั่วไป
(นางสาวประกายดาว บัวเก่า)
แม่บ้าน
(นางสาวประกายดาว บัวเก่า)
แม่บ้าน
นายวสันต์ ศรีพุทธา
คนสวน
นายวสันต์ ศรีพุทธา
คนสวน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์ 
โทร : 098-2109188