องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
account_box ฝ่ายสภา
(นายณัฐวุฒิ นนท์มุติ)
ประธานสภา อบต.
โทร : 087-2172748
(นายณัฐวุฒิ นนท์มุติ)
ประธานสภา อบต.
โทร : 087-2172748
(นางจำปา ไชยคำแดง)
รองประธานสภา อบต.
โทร : 081-8735932
(นางจำปา ไชยคำแดง)
รองประธานสภา อบต.
โทร : 081-8735932
(นางสาวปิยฉัตร หอมลม)
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 090-0279025
(นางสาวปิยฉัตร หอมลม)
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 090-0279025
(นายสมัคร เครือลี)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1
โทร : 085-6489061
(นายสมัคร เครือลี)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1
โทร : 085-6489061
(นายรังสิทธิ์ ทำสีทา)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1
โทร : 086-0441302
(นายรังสิทธิ์ ทำสีทา)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1
โทร : 086-0441302
(นายกรุงศรี จันพรมมี)
ส.อบต. บ้านนาลาดควาย หมู่ 2
โทร : 085-7395938
(นายกรุงศรี จันพรมมี)
ส.อบต. บ้านนาลาดควาย หมู่ 2
โทร : 085-7395938
(นายประยุทธ คาระบุตร)
ส.อบต.บ้านนาลาดควาย หมู่ 2
โทร : 084-7906475
(นายประยุทธ คาระบุตร)
ส.อบต.บ้านนาลาดควาย หมู่ 2
โทร : 084-7906475
(นายวิเชียร ประกอบคำ)
ส.อบต.บ้านดอนยานาง หมู่ 3
โทร : 087-8599429
(นายวิเชียร ประกอบคำ)
ส.อบต.บ้านดอนยานาง หมู่ 3
โทร : 087-8599429
(นายละมุด ศรีจันทะ)
ส.อบต.บ้านดอนส้มโฮง หมู่ 4
โทร : 089-6235990
(นายละมุด ศรีจันทะ)
ส.อบต.บ้านดอนส้มโฮง หมู่ 4
โทร : 089-6235990
(นายสุทธิพร กุญชร)
ส.อบต.บ้านดอนน้อย หมู่ 5
โทร : 082-8534363
(นายสุทธิพร กุญชร)
ส.อบต.บ้านดอนน้อย หมู่ 5
โทร : 082-8534363
(นายสุรพล อินทองสุข)
ส.อบต.บ้านดอนน้อย หมู่ 5
โทร : 085-4588519
(นายสุรพล อินทองสุข)
ส.อบต.บ้านดอนน้อย หมู่ 5
โทร : 085-4588519
(นายจำปี ศรีเมือง)
ส.อบต.บ้านโนนดู่ หมู่ 6
โทร : 087-8173416
(นายจำปี ศรีเมือง)
ส.อบต.บ้านโนนดู่ หมู่ 6
โทร : 087-8173416
(นายสมาน หนันตะ)
ส.อบต.บ้านโนนหวาย หมู่ 7
โทร : 082-1204227
(นายสมาน หนันตะ)
ส.อบต.บ้านโนนหวาย หมู่ 7
โทร : 082-1204227
(นายหนูค้าย คำพระไมย์)
ส.อบต.บ้านโนนหวาย หมู่ 7
โทร : 087-2137165
(นายหนูค้าย คำพระไมย์)
ส.อบต.บ้านโนนหวาย หมู่ 7
โทร : 087-2137165
(นายสอน พรมโคตร)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
โทร : 086-2403393
(นายสอน พรมโคตร)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
โทร : 086-2403393
(นายสฤทธิ์ เกตุไร)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
โทร : 082-8720273
(นายสฤทธิ์ เกตุไร)
ส.อบต.บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 9
โทร : 082-8720273
(นายบุญเพ็ง วงษ์เพ็ญ)
ส.อบต.บ้านหว้าทอง หมู่ 10
โทร : 088-3383718
(นายบุญเพ็ง วงษ์เพ็ญ)
ส.อบต.บ้านหว้าทอง หมู่ 10
โทร : 088-3383718
(นายลา พุฒทอง)
ส.อบต.บ้านหว้าทอง หมู่ 10
โทร : 082-7368013
(นายลา พุฒทอง)
ส.อบต.บ้านหว้าทอง หมู่ 10
โทร : 082-7368013
(นายธนา น้อยแดง)
ส.อบต.บ้านคึมชาด หมู่ 1
โทร : 085-7521348
(นายธนา น้อยแดง)
ส.อบต.บ้านคึมชาด หมู่ 1
โทร : 085-7521348
(นายดุสิทธิ์ นามวงศ์)
ส.อบต.บ้านคึมชาด หมู่ 1
โทร : 089-5713891
(นายดุสิทธิ์ นามวงศ์)
ส.อบต.บ้านคึมชาด หมู่ 1
โทร : 089-5713891
(นายประพันธ์ ศรีจันทะ)
ส.อบต.บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2
โทร : 089-9425899
(นายประพันธ์ ศรีจันทะ)
ส.อบต.บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2
โทร : 089-9425899
(นายสุรสิทธิ์ พรมสิทธิ์)
ส.อบต.บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2
โทร : 090-3351499
(นายสุรสิทธิ์ พรมสิทธิ์)
ส.อบต.บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2
โทร : 090-3351499
(นายณรงค์ นีละพันธ์)
ส.อบต.บ้านห้วยบง หมู่ 3
โทร : 083-3446068
(นายณรงค์ นีละพันธ์)
ส.อบต.บ้านห้วยบง หมู่ 3
โทร : 083-3446068
(นายรุ่งนิรันดร์ ทิพยะมาตย์)
ส.อบต.บ้านห้วยบง หมู่ 3
โทร : 083-3443635
(นายรุ่งนิรันดร์ ทิพยะมาตย์)
ส.อบต.บ้านห้วยบง หมู่ 3
โทร : 083-3443635
(นางสุวิมล นุชิต)
ส.อบต.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 4
โทร : 081-0604476
(นางสุวิมล นุชิต)
ส.อบต.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 4
โทร : 081-0604476
(นางจินตนา บุญหล้า)
ส.อบต.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 4
โทร : 085-7419040
(นางจินตนา บุญหล้า)
ส.อบต.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 4
โทร : 085-7419040
(นางจิตต์ภัทรา ตาปะบุตร)
ส.อบต.บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ 5
โทร : 087-9525246
(นางจิตต์ภัทรา ตาปะบุตร)
ส.อบต.บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ 5
โทร : 087-9525246
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188