องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box ฝ่ายสภา
นายณัฐวุฒิ นนท์มุติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
นายมิตร จันพรมมี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
นางสาวประภาพรรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
นายรังสิทธิ์ ทำสีทา
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านหนองภัยศูนย์
นายศักดิ์สิทธิ์ ธรรมคุณ
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านดอนยานาง
นายประเสริฐ ชัยศรี
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านดอนน้อย
นายทองสุข วงษ์ยา
ส.อบต.หมู่ที่6 บ้านโนนดู่
นายประภาส แก้วอาจ
ส.อบต.หมู่ที่7 บ้านโนนหวาย
นายมิตร นุชิต
ส.อบต.หมู่ที่8 บ้านคำบอน
นายสอน พรมโคตร
ส.อบต.หมู่ที่9 บ้านหนองภัยศูนย์
นายลา พุฒทอง
ส.อบต.หมู่ที่10 บ้านหว้าทอง
นายวิชัย ปาลา
ส.อบต.หมู่ที่1 บ้านคึมชาด
นายประพันธ์ ศรีจันทะ
ส.อบต.หมู่ที่2 บ้านโนนสงเปลือย
นายอภิชาติ ธิรา
ส.อบต.หมู่ที่3 บ้านห้วยบง
นางจินตนา บุญหล้า
ส.อบต.หมู่ที่4 บ้านสว่างพัฒนา
นางจิตต์ภัทรา ตาปะบุตร
ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านหนองกุงพัฒนา


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์