place ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 136
เมื่อวาน 425
เดือนนี้ 5,801
เดือนที่แล้ว 8,509
ทั้งหมด 33,227

account_box กองคลัง

(นางสนุภา พุทธามา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสนุภา พุทธามา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางซ่อนกลิ่น รัตนเวฬุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางซ่อนกลิ่น รัตนเวฬุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพิกุลทอง นนตะบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นางพิกุลทอง นนตะบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
(นางสาวดวงใจ สุวรรณบุตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางสาวดวงใจ สุวรรณบุตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางเยาวมาล อินถา)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางเยาวมาล อินถา)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวกนกวรรณ อุทาทิพย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวกนกวรรณ อุทาทิพย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวสุพรรษา ลีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวสุพรรษา ลีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาววชิรญาณ์ ผาดำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาววชิรญาณ์ ผาดำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นายจักรี ศรีรัตนกุล)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นายจักรี ศรีรัตนกุล)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวพรทิพย์ ถาวงษ์กลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพรทิพย์ ถาวงษ์กลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นายชัยวัฒน์ นนท์มุติ)
คนงานทั่วไป
(นายชัยวัฒน์ นนท์มุติ)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์ 
โทร : 098-2109188