องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุม ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอระดับอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ติดตามแผนการจัดบริการวัคซีนเชิงรุก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต เพื่อร่วมวางแผนการจัดบริการให้วัคซีนเชิงรุกระดับ หมู่บ้าน ชุมชน ครอบครัว โดยอำเภอเมืองหนองบัวลำภู มีกำหนดออกติดตามตรวจเยี่ยม และประชุมเพื่อวางแผนการจัดบริการวัคซีนเชิงรุก การดำเนินงานวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 และเพื่อร่วมวางแผนจัดการบริการให้วัคซีนเชิงรุกแบบบูรณาการระดับ หมู่บ้าน ชุมชน ครอบครัว อันเป็นการลดภาระการเดินทาง และสร้างความสะดวกในการเข้าถึงบริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี