ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงวนสุข ซอย ๑ บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง