ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.63014 ซอยดอนดู่ บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก