ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการอบรมคัดแยกขยะต้นทาง และการจัดการขยะ 3Rs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง