ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด แอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอยหน้าวัดศรีนวลจันทร์ ถึง หลังโรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง บ้านคึมชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง