ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกส์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) เส้นหลังสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู (จำนวน ๒ ช่วงดำเนินการ) บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก