ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง