ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพระอินทร์ บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู