ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง