องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30น. นางสาวสวีนา พันทะบัวศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ และ นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง นิติกรชำนาญการ จัดอบรมคณะทำงาน ส่ง-มอบรับ วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการปฎิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานการเลือกตั้ง ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และ สุจริตโปร่งใส
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี